FANDOM


118837

Washington monument

Het woord monument heeft een tweeledige betekenis. Enerzijds wordt het begrip gebruikt als er gesproken wordt over een gedenkteken, opgericht ter herinnering aan iemand of iets, veelal een historische persoon of gebeurtenis. Een monument kan in dat geval de vorm hebben van een zuil, naald, boog stand- of borstbeeld, tombe, epitaaf, memorieplaat et cetera. Anderzijds wordt het begrip monument gehanteerd om een overblijfsel van vroegere cultuur, kunst, nijverheid of wetenschap aan te duiden. Hier vallen dus ook bouwwerken onder. Bouwwerken die door hun grootse, schone of kunstzinnige vormen opmerkelijk zijn en vanwege de cultuurhistorische waarde van belang worden geacht, worden dan ook wel monumenten genoemd. Victor de Stuers (1843-1916) wordt gezien als de grondlegger van de georganiseerde monumentenzorg in Nederland. Onder zijn leiding werden de belangrijkste gebouwde monumenten geïnventariseerd. monumentenwet

In Nederland is de wettelijke bescherming van monumenten sinds 1961 geregeld in de Monumentenwet, de wet betreffende de bescherming van monumenten van geschiedenis en kunst. De Monumentenwet 1988 is een vervanging van de wet uit 1961 en heeft als doel rijksmonumenten als gebouwen en terreinen, archeologische en kerkelijke monumenten, stads- en dorpsgezichten, opgravingen en vondsten wettelijk te beschermen. In de Monumentenwet 1988 is geregeld hoe gebouwde of archeologische monumenten aangewezen kunnen worden als wettelijk beschermd monument. RACM

Sinds 2006 neemt de Rijksdienst voor Archeologie Cultuurlandschap en Monumenten(RACM) het voortouw in behoud, (wettelijke) bescherming, onderhoud en onderzoek van erfgoed dat van nationaal en internationaal belang is. onderscheid in monumenten

Er kan in Nederland onderscheid worden gemaakt tussen rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Daarnaast zijn er nog zogenoemde beeldbepalende panden, gebouwen die deel uitmaken van beschermde steds- en dorpsgezichten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.