FANDOM


Tecniek sloppenwijk

Huisvesting in een sloppenwijk

Huisvesting is de overkoepelende term voor verschillende typen onderkomens waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om in te leven, te slapen, te werken of te ontspannen. Alle type woningen, bedrijfsgebouwen, scholen, musea en kantoren vallen hieronder. Daarnaast slaat het op het bieden van dergelijke vormen van onderkomens door bijvoorbeeld gemeentelijke en nationale overheden.

Verschillende huisvestingvormen:

Huisvestingswet De Nederlandse Wet van 1 oktober 1992, houdende regelen met betrekking tot woonruimte (Huisvestingswet) stelt regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad. De wet gaat over bevoegdheden van gemeenten. Deze kan een huisvestingsverordening invoeren, en daarin woonruimte aanwijzen die niet voor bewoning in gebruik mag worden genomen of gegeven, indien voor het in gebruik nemen daarvan geen huisvestingsvergunning (woonvergunning) is verleend. Voor sociale woningbouw gelden ook nog landelijke regels.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.